Ericsson step/one
Ericsson PC
Ericsson Portable PC
Ericsson WS 286